Prezentare

Centrul Județean de Excelență Cluj

Centrul Județean de Excelență Cluj a fost înființat prin Ordinul nr. 5956/2020, din 4 noiembrie 2020, privind înființarea Centrelor Județene de Excelență/Centrului Municipiului București, emis de Ministerul Educației și Cercetării, publicat în Monitorul Oficial nr. 1045 din 9 noiembrie 2020.

Finanțare

Baza materială

Conform Regulamentului din 14 septembrie 2020, de organizare și funcționare a centrelor județene de excelență/Centrului Municipiului București de Excelență, EMITENT MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII, Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 863 din 22 septembrie 2020, finanțarea centrului de excelență se asigură din bugetul Ministerului Educației și Cercetării. Centrul de excelență poate fi finanțat și din sponsorizări și donații, în condițiile legii.

Finanțarea centrului de excelență se asigură și din finanțarea complementară din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin unitățile de învățământ preuniversitar și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate anual prin legea bugetului de stat cu această destinație, pentru cheltuieli pentru concursuri școlare și activități educative extrașcolare, centre de excelență organizate în cadrul sistemului de învățământ, conform art. 105 alin. (2) lit. h) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.

suport educațional specific

Viziunea

Centru Județean de Excelență Cluj își propune să devină un centru educațional capabil să asigure suport educațional specific pentru elevii supradotați.

promovare și sprijinire elevi

Misiunea

Misiunea

Misiunea Centrului Județean de Excelență – Cluj este de a promova și sprijini dezvoltarea elevilor capabili de performanță, în toate domeniile, de a forma un nucleu educațional orientat către dezvoltarea capacităților individuale la nivel maximal. Necesitatea unui astfel de centru este evidentă, sisteme educaționale pentru instruirea diferențiată fiind deja implementate cu succes în țările foarte bine dezvoltate. Acest fapt a contribuit decisiv la dezvoltarea durabilă și la succesul lor economic prin capacitatea de a produce resurse umane înalt calificate și motivate, cu calități intelectuale si morale superioare, capabile de a excela și de a înainta frontierele cunoașterii umane în știintă și cercetare.
Din acest motiv considerăm că misiunea noastră este :

să creăm un mediu armonios pentru dezvoltarea inteligenţelor multiple, a creativităţii umane şi a realizării personale ;
să realizăm programe educaţionale cu coeficienţi de calitate înaltă în paralel cu dezvoltarea armonioasă a componentelor personalităţii copiilor care urmează acest sistem de educaţie ;
să educăm elevii supradotați pentru folosirea potenţialului lor creativ în slujba dezvoltării lor interioare şi a unui mediu echilibrat de viaţă ;
să asigure elevilor un nivel intelectual moral şi civic universal ;
să creăm un cadru în care atât elevii cât și profesorii să se simtă împliniţi profesional.

Grupele de excelenţă se organizează pentru discipline la care se organizează olimpiade naţionale şi internaţionale, pentru activităţi care vizează dezvoltarea competenţelor interdisciplinare, pluridisciplinare şi transdisciplinare, pentru activităţi care vizează performanţe artistice.